Adatkezelési Tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató letöltéséhez kattintson ide.

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ
1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége
A jelen Tájékoztatóban (“Tájékoztató”) meghatározott adatkezelések tekintetében az
adatkezelő a FERMIX Bt. (székhely: 1183 Budapest Csarnóta utca 2.;
cégjegyzékszám: 01-06-213401; e-mail cím: thermospecialista@gmail.com,
info@thermospecialista.hu; továbbiakban: „Adatkezelő”).
1.2. Irányadó jogszabályok
Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt
végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete
vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
továbbiakban: “GDPR”).
Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:
 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény;
 Esetleges nyereményjátékok esetén a nyeremények adóterhei vonatkozásában a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 Díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatások esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a
bizonylatok megőrzését illetően, „Számviteli törvény”).
A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu címen.
1.3. A Tájékoztató hatálya, az érintett
Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő www.thermospecialista.hucímen elérhető
weboldalára terjed ki (továbbiakban: “Weboldal”).
A GDPR alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható.
A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az
Adatkezelővel kapcsolatba lép, adatait megadja, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez.
Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem
természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók
kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek
anonimizáltak).
Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés
hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre,

melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek
promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk
közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem
terjed ki olyan weboldal, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a
Weboldalon található hivatkozás vezet.

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA
2.1. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon
kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek
legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában
jogszerű legyen.
2.2. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő adatkezelésének célja a Weboldal fenntartása, szolgáltatások nyújtása,
reklámozási tevékenység folytatása:
 az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 az érintett által megadott adatok rögzítése;
 a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, a Weboldal elérhetővé tétele;
 az érintett részére ajánlat adása;
 az érintettek felé reklámok küldése, piackutatás.
2.3. Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő az érintettek
adatait kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján, az érintett hozzájárulása alapján kezeli.
A hozzájárulás önkéntes, az érintett a hozzájárulását a regisztrációval, adatai megadásával, a
jelen tájékoztató elfogadásával adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor
visszavonhatja.

III. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, REKLÁMOZÁS
3.1. Az adatok felvétele, a kezelt adatok köre
Az Adatkezelő az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Más forrásból az Adatkezelő
adatokat csak akkor vesz fel, ha az érintett ahhoz hozzájárult.
Az Adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, ajánlatkérés
adatai.
3.2. Reklámozási célú adatkezelés
Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő az érintett részére reklámot küld. Az
érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ebben az esetben az Adatkezelő a
reklámozási célú adatkezelést megszünteti.

IV. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
4.1. Adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az
érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében –
hozzájárult, vagy az adattovábbításra az Adatkezelő megfelelő jogalappal rendelkezik.
4.2. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt
adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat
csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek
ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az
Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére
jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A
megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik
különösen:
 A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver
eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres
biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági
mentés);
 Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár,
vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében
bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az
általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat,
függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.
4.3. Technikai adatok és cookie-k
Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, a Weboldalhoz kapcsolódó rendszer
automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját,
illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs
rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.
Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A
cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal
optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának
megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra
lép,
 emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával
végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai
szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít
meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem
az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a Weboldal, illetve külső
domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó
szabályzatok adnak tájékoztatást.
Az Adatkezelő alkalmaz Google Analyticscookie-t, melynek segítségével a Weboldal
látogatottsági statisztikáit gyűjti.
Az Adatkezelő alkalmaz Facebook remarketing kódot, amely segítségével a Weboldalra
látogatókat később a Facebookon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing
kód cookie-kat használ, ezáltal válik azonosíthatóvá a Facebook számára, hogy az adott
látogató meglátogatta a Weboldalt.
Az Adatkezelő alkalmaz Google Adwords Remarketing cookie-t, amely a fenti Facebook
remarketing cookie-hoz hasonlóan azt teszi lehetővé, hogy a Weboldal látogatói számára a
Google hálózatán később hirdetések jelenjenek meg.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa
mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek
általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén
segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.
4.4. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az
adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a
kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók
munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő
hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatait
közzéteszi. Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
 Huszár Balázs e.v. (8500 Pápa, Hatodik u. 60.), informatikai szolgáltatások biztosítása, fejlesztés.
4.5. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a
személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket.
Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:
a. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály
nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.

b. Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja,
vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő az adatokat minden esetben törli. A törlés
csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja. Amennyiben a
nyereményekkel kapcsolatban adófizetés történt, az adózásra vonatkozó adatokat az
Adatkezelő csak akkor törli, ha a törvényben meghatározott határidő eltelt.
c. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett a reklámozási célú
adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.
d. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes,
azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá
válik.
e. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály
alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az
Adatkezelő az adatokat törli.
4.6. Adatvédelmi incidensek kezelése
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az
Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó
intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az
érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

V. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
5.1. Az érintettek jogai
Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről
tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az
adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett
az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az
érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.
Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat
helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.
Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai
kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor
tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:
a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének
érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az
adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.
5.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése
Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok
kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja,
továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen,
részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett
figyelmét felhívja. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján
készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.
Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek
valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhez. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul
megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az
Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A
tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az
érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja
(nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás
tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.
Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.
Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a
kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja
jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen
megállapítható legyen.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
5.3. Jogorvoslat
Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést
szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az
Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak
eredményéről az érintettet tájékoztatja. Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban
meghatározott elérhetőségeken.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.
Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az
érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.

Cookie szabályzat
Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. Jelen cookie szabályzat
csak weboldalunkra (továbbiakban: weboldal) vonatkozik.
Mik azok a cookie- k?
A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt
már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a
legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt
töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez,
és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik
egyebek mellett
 megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép,
 emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie,
 elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával
végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint
működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és
 figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Sütik fajtái
Weboldalunkon kétféle sütit használhatunk: „session” („munkamenet sütiket”) vagy
„persistent” („állandó sütiket”).
Session cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek
tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos
egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Persistent Cookies: ezek azok a sütik, amelyek azután is online eszközén maradnak, hogy Ön
elhagyta az adott weboldalt, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a
weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A süti típusától függ,
hogy mennyi ideig tárolódik az Ön online eszközén. A weboldalon alkalmazott tárolt
(nyomkövető) sütik fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról. Ilyen adat
például a tényleges vásárlók aránya a honlapot még a bevásárlókosár elérése előtt elhagyó
látogatókkal szemben.
A nyomon követést és a jelentéstételt alábbi partnereink végzik számunkra:
 GoogleAnalytics (további információ: https://www.google.com/analytics)
 Kampányaink sikerességét mérő, hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütik:
GoogleAdwords (további információ: http://adwords.google.hu/)
Harmadik kereskedő fél, így a Google számára is engedélyezzük sütik használatát a
felhasználó korábbi látogatásain alapuló hirdetések megjelenítésére honlapunkon.
Harmadik féltől származó sütik
Weboldalunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle
tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk,
így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek
milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.
Ha kíváncsi rá, hogyan használják a harmadik felek a sütiket, tekintse meg e szolgáltatások
adatvédelmi- és süti-szabályzatát.
Cookie-k letiltásának és/vagy eltávolításának módja:
A böngésző beállítása: beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit,
elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek
általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik
webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség”
menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:
 Internet Explorer
 Mozilla Firefox
 Google Chrome
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén
segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.
Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a Weboldal teljes
funkcionalitása nem lesz elérhető.